Inzerce

Motýlí step Pichce Dubno nedaleko CHKO Brdy: najdete zde až 52 druhů deních motýlů..

8|5|2024 - Ondřej Sedláček a obec DUBNO

* Na okraji Příbrami najdete krásnou motýlí step Pichce. * Rozmanité biotopy hostí více než 50 druhů denních motýlů a další živočichy: čolka obecného a horského, skokana štíhlého a kuňky obecné.


Motýlí step Pichce Dubno nedaleko CHKO Brdy: najdete zde až 52 druhů deních motýlů..

Co jsou Pichce?

Vrch Pichce (571 m n. m.) se nachází na okraji Příbrami při komunikaci spojující město s nedalekou dálnicí.

Jižní stráň pokrývá pestrá mozaika stepních a lesostepních stanovišť, které při úpatí přecházejí do vlhkých luk. Rozmanité biotopy hostí více než 50 druhů denních motýlů. Nalézáme zde druhy vázané na xerotermní stanoviště, světlé okraje listnatých lesů i mezofilní vlhké louky.

Otevřené biotopy vyhovují početným populacím plazů i vzácným druhům rostlin.
Křovinaté stráně hostí řadu ptačích druhů, které z běžné zemědělské krajiny rychle mizí. Majitelem pozemků je obec Dubno.

 

Minulost

Do 50. let minulého století měl pozemek charakter obecních lad.
Tradičním hospodařením byla pastva a drobné zemědělství. Později prostor sloužil jako cvičiště vojenské pěchoty. Činnost armády dokonale bránila nastupující sukcesi a prostorově i časově nepravidelné disturbance (sešlap, hloubení zákopů) podporovaly vznik zajímavých, strukturně heterogenních biotopů.

Od 70. let 20. století lokalita upadla v zapomnění a postupně zarůstala náletem. Příležitostně začala být na území využívána motokrosová i autokrosová dráha. Tyto aktivity alespoň na některých částech blokovaly rychlý nástup sukcese (postupný vývoj vegetace směrem k lesním biotopům).

 

Motýlí step Pichce Dubno. Foto: redakce ObjevBrdy.cz

 

Co můžeme na Pichcích vidět?

Na vlastní lokalitě jsme zjistili přes 40 druhů ptáků, z nichž nejdůležitější jsou druhy vázané na rozptýlenou zeleň, jinými slovy mozaiku solitérních stromů, křovin a otevřených ploch.
Mezi ně patří krutihlav obecný, pěnice vlašská a ťuhýk obecný.

K dnešnímu dni jsme na Pichcích zjistili neuvěřitelných 52 druhů denních motýlů (včetně 6 druhů vřetenušek, které mají sice denní aktivitu, ale systematicky patří blíže k motýlům nočním).
Zajímavá je druhová skladba – nalezneme zde druhy vázané na vyprahlé stepi (např. soumračník čárkovaný), křovinaté stráně a lesní okraje (např. okáč strdivkový) i druhy vázané na podmáčené stanoviště (např. celoevropsky chráněný modrásek bahenní a očkovaný), které jsou na lokalitě přítomné díky přirozeným prameništím.

Lokalita je ale hlavně útočištěm mnoha relativně „obyčejných“ druhů, které však vlivem změn v krajině díky intenzifikaci zemědělství a lesnictví rychle mizí. Z rostlin jmenujme orchidej vemeník dvoulistý nebo rostlinu vázanou na stepní stanoviště – zimostrázek alpský.

V podmáčených partiích se díky dvěma tůním podařilo vytvořit biotop pro rozmnožování obojživelníků – např. čolka obecného a horského, skokana štíhlého a kuňky obecné. Tůně hostí celou řadu bezobratlých živočichů, např. vážek.

 Motýlí step Pichce Dubno. Chcete kompletní PDF? Najdete ho zde.

Péče o lokalitu

Aktivní péče začíná v r. 2007, kdy bylo území vyhlášeno významným krajinným prvkem Motýlí step Pichce.

Cílem je zastavit postupující sukcesi (postupný vývoj vegetace směrem k lesním biotopům) a obnovit větší část postupně degradovaných lesostepních i mokřadních společenstev. Současná socioekonomická situace však nedovoluje jednoduchý návrat tradičních forem hospodaření (především pastvy) ani obnovu vojenských aktivit.

Přikročili jsme proto k náhradním formám péče, které simulují obdobné ekologické procesy včetně žádaných disturbancí (různých forem narušení). Hlavním úkolem je i nadále udržovat bezlesí na většině plochy a podporovat co největší rozmanitost stanovišť. Součástí péče je i propagace netradičních forem ochrany přírody.

V roce 2008 a 2009 bylo provedeno odstranění dřevin z většiny plochy, což vedlo k obnově prosluněných stepí i mokřadních stanovišť. V západní části území vzniknul prokácením tzv. střední les, tedy světlý, patrovitý porost, kde spodní etáž tvoří výmladkový les (buď výmladky z pařezů, nebo semenáčky) a vyšší patra několik kohort postupně dospívajících stromů.

Od roku 2008 byla zavedena mozaikovitá seč travních porostů. V degradovaných, druhově chudých travních porostech je prováděna na vrcholu vegetační sezóny tak, aby byly co nejvíce oslabeny konkurenčně silné druhy rostlin. Druhově pestřejší, xerotermní i mokřadní stanoviště jsou kosena až koncem vegetační sezóny (srpen-září).

Každoročně je ovšem sečena jen zhruba polovina plochy území tak, aby případné negativní vlivy kosení nepostihly větší části populací hmyzu. Samozřejmostí je odvoz veškeré posečené biomasy mimo vlastní plochu.

 

Motýlí step Pichce Dubno. Foto: redakce ObjevBrdy.cz


Motokros

Samotné sečení travních porostů však obnovuje druhově bohaté, květnaté louky a stepní stanoviště jen pomalu.

Proto jsme již od roku 2007 v některých částech území podpořili aktivity motokrosařů. Byla vymezena optimální dráha s ohledem na charakter porostů, kde narušení půdního krytu a stržení drnu zásadně potlačuje expanzivní druhy trav. Na jaře jsou některé dráhy uzavřeny, jiné přesunuty a na opuštěných plochách pak probíhá jednoletá sukcese travních porostů.

V létě je území pravidelně využíváno pro offroad rallye, jednorázová trasa je vedena i mimo stávající dráhy motokrosové. Tento typ disturbancí velice rychle a efektivně obohacuje druhovou rozmanitost i prostorovou strukturu travních porostů. 

Co se na Pichcích smí a nesmí?

Smí se v podstatě vše, co je v souladu se slušným chováním.
Cílem vyhlášení rezervace není omezit činnost lidí ve smyslu přístupu na lokalitu, naopak, lidé jsou zde vítáni. Dokladem je např. legalizace motokrosu na lokalitě, vítáme i cyklisty, lidi na koních a pěší turisty.

Tyto aktivity dokonce můžou být potřebnou součástí péče o lokalitu (nepravidelný sešlap apod.). Nevadí ani pokud si natrhají luční kvítí do vázy, opečou buřty na vymezeném ohništi apod..
Vyhlášení rezervace by ale mělo zamezit případné zástavbě.
V dalších letech plánujeme připoutání pozornosti návštěvníků pomocí exkurzí na lokalitu, samozřejmě počítáme s další řízenou péčí o lokalitu.

Diskuze

Průměrné hodnocení: 0%

Muži: 0% | Ženy: 0% | Rodiče: 0% | Chodec: 0% | Běžec: 0% | Cyklista: 0% | In-linista: 0% | Lezec: 0% | Běžkař: 0%

Líbil se Vám tento článek? Rádi byste něco doplnili?

Článek zatím nikdo nehodnotil

Vyhledávač tras
Počasí v brdech
Nejnovější hodnocení
Nejnovější hodnocení
V Brdech naplno začíná houbařská sezóna, pozor na pokuty za nelegální vjezd! - 100%

18|5|2024 Karel Urban: Dopravu v Brdech lze rozdělit na období, kdy rostou houby a kdy nerostou houby. První případ pohoda,..

přečíst >>

Aktuální počasí houbám v Brdech zatím stále bohužel nepřeje.. - 40%

18|5|2024 Mgr. Ing. Karel Hron: K vjezdu do CHKO bych si jen stručně dovolil jednu připomínku. Vojáci ve své době dávali časově omezenou..

přečíst >>

Challenge 2021 pro vás: zdolej svůj brdský Everest (8.848 m)! - 98%

18|5|2024 Martina Koubová: dobrý den dneska jsem vybrala tento článek

přečíst >>